berguenerstoecke

Relaschar in legat a la natira

Vulais vus sustegnair la natira cun relaschar ad ella in legat? La Pro Natura stat gugent a disposiziun per as cussegliar. Sche vus giavischais, as tramettain nus gugent il «Guid Pro Natura per testaments» u offrin a vus ina cussegliaziun persunala.


Further Information